energy.gov.au

energy.gov.au

energy-theme-default

[Kirundi] Uburyo abapanze boshobora kuziganya umuyagankuba n’amazi

Date

Si nkenerwa ko uba ufise inzu rwawe kugira ushobore kubone inyungu ivuye mukuzigama umuyagankuba n’amazi. Abanyagihugu batatu muri bane barapanze, n’ubwo hari ivyo mutohindura mu nzu mupanze, murashobora kugabanya amahera muriha umuyagankuba n’amazi kandi mugakingira ibidukikije, n’ubwo mutokoresha ibibaho bibika umuyagankuba w’izuba canke amatangi yo kubika amazi y’imvura. Kandi, ingingo mwofata zo kubungabunga umuyagamkuba n’amazi zifatira kungene mukora udukorwa dutoduto twa minsi yose kandi atamahera mutanze.

[Khmer/ភាសាខ្មែរ] សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកជួលផ្ទះ ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល និងទឹក

Date

លោកអ្នកពុំចាំបាច់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ដើម្បីឲ្យបានចំណេញពីការប្រើប្រាស់ថាមពល និងទឹកឡើយ។ ស្ទើរតែមួយភាគ​បីនៃ​ជន​ជាតិ​​អូស្រ្តាលីរស់នៅក្នុងទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជួល​ ហើយខណៈនៅមានកំរិតចំពោះអ្វីដែលលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ​បានក្នុងផ្ទះជួល​ របស់លោកអ្នក មានរបៀបមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយថាមពលរបស់លោកអ្នក ិងការប៉ះទង្គិចលើបរិស្ថាន ​ទោះបី​ជាបន្ទះប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ និងធុងដាក់ទឹកភ្លៀងពុំមែនជាជម្រើសក៏ដោយ។  ​តាមពិត វិធានការមានប្រសិទ្ធិ​ភាពបំផុតមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល និងទឹក គឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច ទៅនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលពុំមានការចំណាយលើបា្រក់កាសទាំង

[Italian/Italiano] Guida al risparmio energetico e idrico per gli inquilini

Date

Non è necessario essere il proprietario della propria abitazione per trarre vantaggio dalle misure volte a risparmiare acqua ed energia. Quasi un terzo della popolazione australiana vive in immobili in locazione e sebbene vi siano limitazioni alle modifiche che si possono apportare ai locali in affitto, vi sono modi per ridurre le bollette e l’impatto sull’ambiente, anche laddove non è possibile optare per le cisterne per l’acqua piovana e i pannelli solari.

[Indonesian/Bahasa Indonesia] Panduan untuk menghemat energi dan air bagi penyewa

Date

Anda tidak perlu menjadi pemilik rumah untuk memperoleh manfaat dari tindakan penghematan energi dan air. Hampir sepertiga warga Australia tinggal di akomodasi sewaan, dan meski terdapat keterbatasan pada apa yang dapat Anda ubah dalam rumah yang Anda sewa, ada beberapa cara untuk mengurangi dampak lingkungan dan tagihan Anda, meskipun panel surya dan bak tadah air hujan bukan merupakan pilihan.

[Hindi/हिन्दी] ऊर्जा और पानी की बचत करने हेतु किरायेदार के लिए मार्गदर्शिका

Date

ऊर्जा और पानी की बचत के कार्यों का लाभ उठाने के लिए आपको घर का मालिक होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग एक तिहाई ऑस्ट्रेलियावासी किराये के आवासों में रहते हैं, और हालाँकि इस बात के लिए सीमाएँ हैं कि आप अपने किराये के घर में क्या बदलाव कर सकते हैं, फिर भी अपने बिलों और पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के तरीके हैं, भले ही आपके लिए सौर पैनलों और वर्षा के पानी के टैंक का विकल्प न हो। वास्तव में, ऊर्जा और पानी बचाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कदम जो आप उठा सकते हैं, जिनमें आपकी किसी तरह की कोई आर्थिक लागत भी नहीं है, वह यह है कि आपको अपनी दैनिक आदतों को थोड़ा बदलने पर ध्यान देना है।

[Greek/Ελληνικά] Ένας οδηγός ενοικιαστών για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού

Date

Δεν χρειάζεται να είστε ιδιοκτήτης σπιτιού για να επωφεληθείτε από δράσεις εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Σχεδόν το ένα τρίτο των Αυστραλών ζουν σε ενοικιαζόμενη στέγη και ενώ υπάρχουν περιορισμοί για το τι μπορείτε να αλλάξετε στο ενοικιασμένο σπίτι σας, υπάρχουν τρόποι να μειώσετε τους λογαριασμούς σας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ακόμη και αν οι ηλιακοί συλλέκτες και οι δεξαμενές όμβριων υδάτων δεν αποτελούν επιλογή.

[Filipino] Isang patnubay sa nangungupahan para sa pagtitipid ng enerhiya at tubig

Date

Hindi ninyo kailangang maging isang may-ari ng bahay upang magbenepisyo mula sa mga pagkilos sa pagtitipid ng enerhiya at tubig. Halos sangkatlo ng mga Australyano ay nakatira sa inuupahang tirahan, at habang may mga limitasyon sa kung ano ang mababago ninyo sa inyong inuupahang tahanan, may mga paraan upang mabawasan ang inyong mga bill at epekto sa kapaligiran, kahit na hindi opsiyon ang mga solar panel at mga tangke ng tubig-ulan.

[English] A renter's guide to saving energy and water

Date

You don’t have to be a home owner to benefit from energy and water saving actions. Nearly 30% of Australians live in rented accommodation, and while there are limitations on what you can change in your rented home, there are ways to reduce your bills and environmental impact, even if solar panels and rainwater tanks aren’t an option. In fact, some of the most effective steps you can take to save energy and water focus on making small changes to your daily habits with no financial cost to you at all.

[Dari دری ] رهنمود کرایه نشینان برای صرفه جویی در مصرف انرجی و آب

Date

برای اینکه رهنمودهای صرفه جویی در مصرف انرجی و آب را در خانه به کار ببرید ضرورت نیست که صاحب آن خانه باشید. نزدیک به یک سوم از استرالیائی ها در خانه های کرایه ای بود و باش دارند، و در حالی که برای تغییر دادن خانه کرایه ای محدودیت هایی وجود دارد، راه هایی هم هست که بتوان بل ها و اثر مضر بر محیط زندگی را کم کرد حتی اگر قادر به استفاده از صفحات خورشیدی و تانک های انبار آب باران نباشید. درحقیقت، از قدم های مؤثری که می توانید برای صرفه جویی در انرجی و آب بردارید این است که در عادات روزانه خود تغییر اندکی بدهید بی آنکه برای شما اصلاً مصارفی هم در برداشته باشد.

[Croatian/Hrvatski] Stanarski priručnik za uštedu energije i vode

Date

Ne morate biti vlasnik svog doma da biste imali koristi od uštede energije i vode. Skoro trećina Australaca živi u unajmljenom smještaju i dok postoje ograničenja u onomu što možete promijeniti u svom unajmljenom domu, isto tako postoje načini da smanjite svoje račune i utjecaj na okoliš, čak i ako solarni paneli i spremnici za kišu ne dolaze u obzir. Zapravo, neki od najučinkovitijih koraka koje možete poduzeti za uštedu energije i vode usmjereni su na pravljenje malih promjena u vašim svakodnevnim navikama, a da pritom nemate nikakvih troškova.