energy.gov.au

energy-theme-default

Energy efficiency improvements - Mercy Services

Date

Mercy Services provides in home and community support to various sectors of the community.  Environmental audits have spurred the organisation to make changes leading to a 16% reduction in gas usage and 23% in electricity usage (23,000 kWh) over a 5 year period. 

Energy assessment - Footscray Community Arts Centre

Date

At the Footscray Community Arts Centre in Footscray, the site includes a heritage listed building and warehouse, and an outdoor amphitheatre and lawn. The site’s annual electricity spend it $27,000 (from an annual usage of 130,000 kWh) plus around $3000 in natural gas cost (from an annual usage of 200,000 MJ). An energy assessment identified this could be reduced by $11,000 per year (39% of annual spend) by implementing the suggested opportunities. 

Energy Efficiency Tools Review

Date

The Energy Efficiency Tools Review report provides a list of software tools used internationally for analysing energy use in the manufacturing, oil, gas, and power generation sectors. These software tools help users find energy savings in their business operations.

[Vietnamese/Tiếng Việt] Nếu gặp khó khăn trả hóa đơn tiền điện và ga

Date

• Hãy tiếp xúc với công ty điện ga. Trên hóa đơn của quý vị có số điện thoại
của họ
• Yêu cầu họ giúp đỡ vì lý do túng quẫn nếu quý vị không thể trả hóa đơn đúng
hạn
• Yêu cầu được trả góp theo kế hoạch trả tiền, trả trong khoảng thời gian dài
hơn hoặc trả góp một số tiền ít hơn, đều đặn
• Luôn làm theo đúng kế hoạch trả tiền để khỏi bị cắt điện ga, trả tiền lời và trả
lệ phí
• Hỏi xem có tiêu chuẩn giảm giá hoặc bồi hoàn của chính phủ để giúp quý vị ở
nhà hoặc tại nơi làm việc.

[Indonesian/Bahasa Indonesia] Jika mengalami kesulitan membayar tagihan listrik dan gas

Date

• Bicara dengan pengecer Anda. Nomor mereka ada di tagihan Anda
• Tanyakan tentang dukungan kesulitan keuangan jika Anda tidak dapat
membayar tagihan tepat waktu
• Meminta untuk mengikuti rencana pembayaran, diberi waktu lebih lama atau
membuat pembayaran kecil secara teratur
• Tetap mengikuti rencana pembayaran untuk melindungi diri Anda dari
pemutusan, bunga pembayaran dan biaya keterlambatan
• Tanyakan apakah ada potongan harga atau rabat pemerintah untuk
membantu Anda di rumah atau di tempat kerja.

[Persian/Farsi/فارسی] اگر در پرداخت قبض های برق و گازتا ن مشکل دارید

Date

• با شرکت مربوطه تان صحبت کنید. شماره آنها در قبض شما هست.

• اگر نمی توانید قبض خود را به موقع پرداخت کنید، در مورد پشتیبانی مشقتی سئوال کنید.

• بخواهید که یک برنامه پرداخت برایتان درست کنند، که در طی مدت زمان بیشتری آنرا بپردازید یا پرداخت های کم منظمی انجام دهید.

• در آن برنامه بمانید تا خودتان را از قطع خدمات، پرداخت های بهره و هزینه های دیرکرد محافظت کنید.

• سؤال کنید که آیا امتیازها یا تخفیف های دولت برای کمک به شما در خانه یا محل کار وجود دارد .

[Chinese, Traditional/繁體中文] 如果你付不了電費和煤氣費

Date

• 和你的零售商談談。他們的電話號碼在你的帳單上。
• 如果你未能按時繳付賬單,詢問困難援助
• 要求付款計劃,讓你有更長的付款時間或定期小額付款
• 保留計劃,以免服務中斷和需要支付利息與逾期罰款。
• 詢問政府有否提供家居或企業費用減免或回扣。

更多有關在家節省能源和金錢的資訊,請瀏覽
https://www.energy.gov.au/households/translations

[Dari/دری] اگر شما در پرداخت بل های برق و گاز خود مشکل داشته باشید

Date

• با کمپنی خود صحبت کنید. شماره انها در بل شما است

• اگر نمیتوانید بل خود را پرداخت کنید از کمک در مرحله مشکلات از ایشان بپرسید

• از ایشان بخواهید که برنامه پرداخت داشته باشید، تا در دراز مدت بل را پرداخت کنید و یا پول انرا کم کم پرداخت کنید

• در پلان خود بمانید تا خود را از قطع، پرداخت سود تادیه و فیس باقیداری حفظ کنید

• بپرسید که ایا امتیازات دولتی یا تخفیف دولت برای کمک در خانه یا محل کار وجود دارد .