energy.gov.au

energy-theme-default

[Vietnamese/Tiếng Việt] Nếu gặp khó khăn trả hóa đơn tiền điện và ga

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Hãy tiếp xúc với công ty điện ga. Trên hóa đơn của quý vị có số điện thoại
của họ
• Yêu cầu họ giúp đỡ vì lý do túng quẫn nếu quý vị không thể trả hóa đơn đúng
hạn
• Yêu cầu được trả góp theo kế hoạch trả tiền, trả trong khoảng thời gian dài
hơn hoặc trả góp một số tiền ít hơn, đều đặn
• Luôn làm theo đúng kế hoạch trả tiền để khỏi bị cắt điện ga, trả tiền lời và trả
lệ phí
• Hỏi xem có tiêu chuẩn giảm giá hoặc bồi hoàn của chính phủ để giúp quý vị ở
nhà hoặc tại nơi làm việc.

Muốn biết thêm thông tin về tiết kiệm điện ga và tiết kiệm tiền tại nhà, truy cập
https://www.energy.gov.au/households/translations