energy.gov.au

energy-theme-default

[Thai/ภาษาไทย] หากคุณมีปัญหาในการชาระค่าไฟฟ้าและค่าแก๊ส

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• คุยกับผูใ้ หบ้ ริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของเขาอยู่ในใบเรียกเก็บเงินของคุณ
• ถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือในยามยากลาบากหากคุณไม่สามารถชาระเงินตรงเวลาได ้
• ขอใหด้ าเนินแผนการผ่อนชาระเพื่อชาระเงินเป็นเวลานานขึ้นหรือจ่ายผ่อนทีละนอ้ ย
• จ่ายตามแผนเพอื่ ป้องกันไม่ใหเ้ กิดการตัดการใหบ้ ริการ
การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมการจ่ายล่าชา้
• สอบถามว่ามีส่วนลดราคาหรือเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อช่วยคุณที่บา้ นหรือที่ทางานห
รือไม่

สาหรับขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเงินที่บา้ นโปรดดูที่
https://www.energy.gov.au/households/translations