energy.gov.au

energy-theme-default

[Somali] Haddii ay dhibi kaa heysato bixinta biilashaada gaaska iyo korontada

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• La hadal tafaariiqlahaaga. Lambarkoodu wuxuu ku qoran yahay biilkaaga

• Weydiiso ka taageerada dhaqaale xumida haddii aadan ku bixin karin

biilkaaga wakhtigiisa

• Weydiiso inaad gasho qorshe lacag bixineed, si aad ugu bixiso wakhti dheer

ama aad u sameyso lacag bixin yar oo joogta ah

• Qorshahaas ku jir si aad isaga ilaalisid in lagaa jaro, inaad bixisid lacag

dheeraad ah oo la daahida ah iyo dulsaarba

• Weydii haddii ay jiraan lacag yareynta dawlada ama wax ka dhimitaan si ay

kaaga caawiso guriga ama shaqada.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan beekhaaminta lacagta iyo

tamarta xoogga korontada ee guriga eeg

https://www.energy.gov.au/households/translations