energy.gov.au

energy-theme-default

[Punjabi] ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤ ੇ ਗਸੈ ਦ ੇ ਬਿਿੱਲਾਂ ੂੰਨ ਭਰਨ ਬ ਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਬਸਆ ਹ ੋ ਰਹੀ ਹੈ

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰ ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬੱਲ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਬੱਲ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਔਕੜ ਿੇਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ
• ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੁ ੋ
• ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟੇ ਜਾਣ, ਵ ਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਾਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵਟਕੇ
ਰਹੋ
• ਪਿੱਛੁ ੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ।

ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਾਸਤੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ੇਖੋ: https://www.energy.gov.au/households/translations