energy.gov.au

energy-theme-default

[Persian/Farsi/فارسی] اگر در پرداخت قبض های برق و گازتا ن مشکل دارید

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• با شرکت مربوطه تان صحبت کنید. شماره آنها در قبض شما هست.

• اگر نمی توانید قبض خود را به موقع پرداخت کنید، در مورد پشتیبانی مشقتی سئوال کنید.

• بخواهید که یک برنامه پرداخت برایتان درست کنند، که در طی مدت زمان بیشتری آنرا بپردازید یا پرداخت های کم منظمی انجام دهید.

• در آن برنامه بمانید تا خودتان را از قطع خدمات، پرداخت های بهره و هزینه های دیرکرد محافظت کنید.

• سؤال کنید که آیا امتیازها یا تخفیف های دولت برای کمک به شما در خانه یا محل کار وجود دارد .


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی و پس انداز در خانه، به مراجعه کنید. https://www.energy.gov.au/households/translations