energy.gov.au

energy-theme-default

[Khmer/ភាសាខ្មែរ] ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ហា កន ុងការរង់ថ្លៃវកិ កយរប្រអ្គ្គសិ នី និងឧសម័ នហ្គគ ស់ ៖

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• និយាយជាមួយអ្នកលក់រាយរបស់អ្នក។
លលខទូរសព្ទរបស់ព្ួកលេមានលៅលលើវកិ កយបត្ររបស់អ្នក
• សួ រអ្ំព្ីជំនួយលលើការលំបាក
ត្បសិនលបើអ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃ វកិ កយបត្ររបស់អ្នកឱ្យបានទាន់លព្លលវលា
• លសនើស ំចូលកនុងេលត្មាងបង់ត្បាក់ ល ើមបីបង់រយៈលព្លកាន់តរយូរ
ឬល្វើការបង់ជាត្បចំកនុងចំនួនរិចរួច
• បនត លៅកន ុងេលត្មាង ល ើមបីការពារខល នួ អ្នកផ្ទទ ល់ព្ីការការ់ផ្ទា ច់អ្េគ ិសនី
ឬឧសម ័នហ្គគ ស់ ព្ីការបង់ថ្លៃអ្ត្ាការត្បាក់ និងថ្លៃឈ្ន លួ បង់យឺរ
• លសន ើស ំ ត្បសិនលបើមានការសមបទាន ឬត្បាក់បងវិលមកវញិ របស់រដ្ឋា ភិបាល
ល ើមបីជួយអ្នកលៅផ្ទះ ឬកតនៃងល្វើការ។

សត្មាប់ព្័រ៌មានបតនែមលទៀរសា ីព្ីការសនសអ្ំ េគ ិសនី និងការសនសត្ំបាក់លៅផ្ទះ
សូមលមើល https://www.energy.gov.au/households/translations

Documents