energy.gov.au

energy-theme-default

[Filipino] 5 mahuhusay na ideya para sa pagtitipid ng enerhiya at pera sa inyong tahanan

5 bright ideas for saving energy and money in your home

Publisher

Department of the Environment and Energy

Date

Habang tumataas ang mga presyo ng kuryente, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan upang makagamit ng mas mababang enerhiya sa tahanan. Ang magandang balita ay maraming simple at libreng mga bagay na maaari ninyong magawa ngayon. Sa pamamagitan ng pagsubok sa mga ideyang ito at paggawa ng ilang mga pagbabago sa ating pang-araw-araw na kinagawian, kayo ay maaaring makatipid ng pera at makatulong sa kapaligiran nang hindi kailangang isakrapisyo ang ginhawa.

 1. Pagbabawas ng paggamit ng mainit na tubig

  Ang mainit na tubig ang dahilan sa halos 25% ng karaniwang pambahay na bayaring pang-enerhiya. Kabilang sa mga paraan upang mabawasan ito ay ang paglalaba ng mga damit sa malamig na tubig at paghihintay hanggang dumami ang labahin, pagpapaandar lamang ng dishwasher kapag puno na ito, pagkakabit ng showerhead na mahina ang daloy ng tubig, (sa maikling panahon ay makakatipid kayo) at gawing maikli ang sa pagsa-shower.

 2. Pagpili ng mahusay na mga kasangkapang pambahay

  Ang mga kasangkapang pambahay ay dahilan ng sangkatlo ng inyong bayaring pang-enerhiya. Kung bibili ka ng bagong fridge, freezer, telebisyon, washing machine, dryer ng damit, dishwasher o air-conditioner, humanap ng Etiketang Energy Rating—mas maraming star, mas mababang enerhiya ang ginagamit ng kasangkapan. Ang mga modelong mas maraming star ay maaaring mas mataas ang halaga, ngunit ang pagpili ng mas murang produkto na hindi gaanong matipid sa enerhiya ay maaaring mas magastos sa kalaunan.

 3. Mahusay na paggamit ng mga kasangkapang pambahay

  Ang 'standby power' na ginagamit ng mga produktong katulad ng mga microwave, telebisyon at mga gaming console ay dahilan ng 10 porsiyento ng inyong bayarin sa kuryente. Kung ito ay may maliit na ilaw o orasan—ito ay gumagamit ng enerhiya. Mababawasan ang mga gastos sa paggamit (ng enerhiya) sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kasangkapan sa saksakan kapag hindi ginagamit, pag-aalis ng mga fridge at freezer na hindi kailangan, at pagpapatuyo ng mga damit sa sampayan sa halip na sa dryer.

 4. Mahusay na pagpapainit at pagpapalamig

  Sa bawat dagdag na digri ng pagpapainit o pagpapalamig, ang enerhiyang ginagamit ay tumataas nang halos 5 hanggang 10 porsiyento. Para makontrol ang inyong mga bayarin, i-set ang inyong heating thermostat sa 18–20°C sa taglamig at sa 25–27°C sa tag-init. Mas makakatipid kung isasara ang mga pintuan sa loob ng bahay at magpainit o magpalamig lamang ng mga kuwartong inyong ginagamit.

 5. Gawing 'draught-proof' ang inyong tahanan

  Ang draught-proofing ay mura at madaling paraan upang gawing komportable ang inyong tahanan at makatipid nang hanggang sangkatlo ng inyong mga gastos sa pagpapainit at pagpapalamig. Ang pagsasara ng mga puwang na maaaring pasukan ng hangin sa palibot ng mga pintuan, sahig, bintana at mga skirting board, at paggamit ng puno ng buhanging 'fabric sausage draught-stopper' ay ilan lamang sa 'do-it-yourself' na mga opsyon.

Nais ng karagdagang impormasyon at pagtitipid?

Makakakuha ng marami pang praktikal na mga payo ukol sa enerhiya, basura, tubig at pagtitipid sa biyahe gayundin ng impormasyon ukol sa tulong mula sa pamahalaan sa wikang Ingles sa website na energy.gov.au.