energy.gov.au

energy-theme-default

[Dari/دری] اگر شما در پرداخت بل های برق و گاز خود مشکل داشته باشید

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• با کمپنی خود صحبت کنید. شماره انها در بل شما است

• اگر نمیتوانید بل خود را پرداخت کنید از کمک در مرحله مشکلات از ایشان بپرسید

• از ایشان بخواهید که برنامه پرداخت داشته باشید، تا در دراز مدت بل را پرداخت کنید و یا پول انرا کم کم پرداخت کنید

• در پلان خود بمانید تا خود را از قطع، پرداخت سود تادیه و فیس باقیداری حفظ کنید

• بپرسید که ایا امتیازات دولتی یا تخفیف دولت برای کمک در خانه یا محل کار وجود دارد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پس انداز مصرف انرژی و پول در خانه مر اجعه کنید به https://www.energy.gov.au/households/translations